• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 9. April - 9. May >

Victor Lind - Red, yellow and blue - til Gartneren


I løpet av vinteren 1942-43 var et gartneri i Hekkveien, rett ovenfor Carl Berners plass i Oslo, utgangspunktet for den mest effektive transporten av flyktninger over til Sverige under krigen. Gartner Rolf Syversen og resten av ledergruppen, Gerd og Alf Pettersen og Reidar Larsen hjalp over 1000 mennesker i sikkerhet, ca halvparten av dem jøder, før Gerd, Alf og Reidar selv flyktet over til Sverige. Rolf Syversen fortsatte arbeidet, men ble kort tid etter arrestert og senere skutt. Victor Lind ønsker med denne utstillingen å rette fokus mot de glemte helter, noen av de menneskene som med fare for eget liv hjalp mennesker til sikkerhet, og dermed hedre disse uselviske menneskene: et knippe glemte krigshelter som fortjener å bli husket for den enorme innsatsen de gjorde for så mange mennesker.


Victor Lind er kjent for å peke på sider ved vår historie han mener vi ikke bør glemme, som frifinnelsen av politiinspektør Knut Rød etter krigen. Rød organiserte høsten 1942 arrestasjonen av jøder i Oslo og overleverte 532 jøder til Gestapo før de ble transportert videre til Auschwitz, kun 11 av disse norske jødene overlevde krigen. I de senere år har tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn forsvart frifinnelsen av Knut Rød. Som svar til Rieber-Mohns argumenter for at frifinnelsen var riktig, graver Victor Lind frem informasjon som allerede sommeren 1942, flere måneder før deportasjonen, var tilgjengelig for Knut Rød.

I utstillingen Red, yellow and blue - til Gartneren står Syversen og Rød som motsetninger, både i kraft av de handlinger de utførte under krigen, men også når det gjelder deres skjebner; mens den ene ble henrettet under krigen, fikk den andre tilbake jobben i Oslo-politiet og jobbet der til pensjonsalder. Man kan også undre seg over at én mann med eget liv som innsats gjorde det som var i hans makt for å hjelpe mennesker ut av Norge til nøytralt land, mens én annen arresterte og leverte til Gestapo hundrevis av uskyldige mennesker uten å spørre seg hvilken skjebne som ventet dem.

Tittelen på utstillingen viser til hvordan Lind aktivt bruker farger i utstillingsrommet. Store kraftige fargeflater påvirker våre sanser fysisk, samtidig som de forandrer rommets karakter. Sammen med to veggtegninger kan fargene leses som symboler som peker videre inn i tematikken til utstillingen eller ut mot verden på utsiden av gallerirommet. Tittelen refererer også til den amerikanske abstrakte maleren Barnett Newmans (1905-1970) serie med malerier Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? fra 1966-70, og den peker tilbake til Victor Linds eget verk; Contemporary Memory – Who is afraid? fra 2000.

Victor Lind (1940) tilhørte på 1960 og 70-tallet den politisk engasjerte Grasgruppen. Han har gjennom sin kunstneriske produksjon vist en bemerkelsesverdig evne til å utvikle og tilpasse seg nye tider og ta i bruk nye uttrykksformer. Lind har gjennom en lang kunstnerkarriere hatt utstillinger på anerkjente institusjoner i inn og utland. I 2006 deltok han i utstillingen Fremd bin ich eingezogen kuratert av René Block på Kunsthalle Fridericianum i Kassel (GE) og fra og med 2008 er han aktuell med en vandreutstilling i regi av Nasjonalmuseet.

________________________________________________________________________________________________

Victor Lind

Red, yellow and blue

til Gartneren

 

During the winter of 1942-43, a greenhouse in Hekkveien in Oslo was the centre of the most efficient rescue operation of refugees to Sweden from Norway during the Second World War. The gardener Rolf Syversen together with Gerd and Alf Pettersen, and Reidar Larsen, helped over 1000 people to safety, about half of them Jews, before Gerd, Alf and Reidar themselves fled to Sweden. Rolf Syversen continued the work, but was soon arrested and later shot. With this exhibition Victor Lind wants to focus on these forgotten heroes, and honour some of the people who risked their own life while helping others to safety: a handful of forgotten war heroes who deserve to be remembered for the tremendous effort they made to help so many people. .

Victor Lind is known for pointing out aspects of our history he believes we should not forget, as the acquittal of police inspector Knut Rød after the war. In the autumn of 1942, Rød organized the arrest of Jews in Oslo and handed 532 Jews over to the Gestapo who then sent them to Auschwitz, only 11 of these Norwegian Jews survived the war. In recent years, the former judge of the Supreme Court Georg Fredrik Rieber-Mohn has defended the acquittal of Knut Rød. In response to Rieber-Mohn's arguments why the acquittal was appropriate, Victor Lind has collected information that was available to Knut Rød in the summer of 1942, several months prior to the deportation.

In the exhibition Red, yellow and blue - til Gartneren Syversen and Rød stand as opposites, both through their actions during the war, but also in terms of their destinies, while one was executed during the war, the other got his job back and worked for the Oslo police force until retirement. We may wonder how one man would risk his life and do anything in his power to help people out of Norway to safe grounds, while another arrested and handed over to the Gestapo hundreds of innocent people without asking himself what fate was awaiting them.

The title of the exhibition hints at how Lind actively uses colours in the gallery space. Large surfaces of pure and vibrant colours influence our senses, as well as changing the character of the room. Together with two wall drawings, the colours can be read as symbols leading us further into the theme of the show, or point at the world outside of the gallery. The title also refers to the series of paintings of the American abstract painter Barnett Newman (1905-1970); Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? from 1966-70, and it points back to Victor Lind's own work; Contemporary Memory - Who is Afraid? from 2000.

In the 1960's and 70's, Victor Lind (1940) belonged to the politically engaged Gras Group in Norway. He has through his artistic production shown a remarkable ability to develop, adapt to new times and adopt new forms of expression. Lind has participated in numerous exhibitions at well known institutions in Norway and abroad. In 2006, he participated in the exhibition Fremde bin ich eingezogen curated by René Block at the Kunsthalle Fridericianum in Kassel (GE) and in 2008, a travelling show with his works was organized by the National Museum of Art and Design in Norway.

Victor Lind, Installation view

 

Victor Lind, Blue, 2010