• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 20. May - 13. June >

Chris Cornish, Kristin Nordhøy and Toril Johannessen


LAUTOM inviterer til utstilling med Chris Cornish, Kristin Nordhøy og Toril Johannessen. Tre kunstnere som på hver sin måte insisterer på små detaljer for å fortelle en større historie.

Chris Cornish jobber ofte med virtuelle steder eller steder som eksisterer i kraft av sin funksjon eller ene og alene for de aktiviteter som foregår der, og som anses å ha ingen eller liten egenverdi. Cornish har 3D-skannet veggene i galleriet og ut ifra dette materialet skapt fotografier, som i stedet for å reprodusere farge og overflate, avtegner ujevnheter i veggen, merker etter tidligere skruehull og overflateforskjellerer etter malte, sparklede og pussede felter. Bildene er så digitalt gitt farge og blitt lyssatt, slik at de fremstår som fotografier av veggene. Men om man ser nærmere etter ser man at bildene har en digital kvalitet over seg, ulikt vanlige fotografier. I skulpturen The Zone, 2008-10 har Cornish gjenskapt deler av landskapet de beveger seg igjennom i Andrei Tarkovskys film Stalker. Gjennom en prosess hvor et filmklipp fra filmen digitalt analyseres, gjennskapes en form som representerer en forenklet romlig versjon av lanskapet i filmklippet.

Nordhøy har nitidig dekket den ene endeveggen i galleriet med et tett rutemønster av smal maskeringstape, før hun har malt over og fjernet maskeringstapen. Resultatet er et veggmaleri som forandrer karakter avhengig av avstanden til verket man står. Nordhøy har i lengere tid jobbet med veggarbeider med maskeringstape, eller folie på vindu. I dette verket fjerner hun maskeringstapen og lar de hvite skyggene av tapen forklare prosessen som ligger i bunn av arbeidet.

Toril Johannessen er interessert i hvordan vitenskap, kunst og akademia forholder seg til et bredere publikum og vår forståelse av hva som foregår i disse til tider utilgjengelige fagfeltene. I denne utstillingen på Lautom har hun tatt for seg den kvantitative bruken av noen utvalgte ord gjennom historien til forskjellige akademiske tidskrifter. Johannessen prøver med denne undersøkelsen på en tørr men humoristisk måte å se hvordan, eller om, språket kan speile historien, ved å se på bruken av ord som logic, love, expansion, hope og reality. (logikk, kjærlighet, ekspansjon, håp og virkelighet).Chris Cornish (1979, UK) har en MA fra Slade School of Fine Art i London. Han jobber med Video, foto og skulptur. I 2007 var Cornish med på I Am Future Melancholic på Tate Modern i London og høsten 2009 deltok han på utstillingen Projections på Musée Carré d'Art i Nîmes, Frankrike. Han bor og jobber i London, UK.

Kristin Nordhøy (1977, NO) har Hovedfag fra Kunsthøyskolen i Oslo, Institutt for Farge. I 2009 deltok hun på flere gruppeutstillinger; Drawing Consequences på Akershus Kunstnersenter, Tempo Skien 2009, kuratert av Jan Christensen og Norwegian Summer på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam. I det kommende året skal Nordhøy ha to separatutstillinger i Oslo, på Tegneforbundet og på LAUTOM. Hun bor og jobber i Oslo. 

Toril Johannessen (1978, NO) har en Master fra Kunsthøgskolen i Bergen. I januar iår hadde hun soloutstillingen Transcendental Physics på no5 i Bergen Kunsthall. Toril Johannessen kom nylig tilbake fra et residency i Vancouver, Canada. Hun bor og jobber i Bergen.

________________________________________________________________________________________________

Chris Cornish - Installation viewChris Cornish

 

Chris Cornish, Kristin Nordhøy and Toril Johannessen

LAUTOM is proud to present an exhibition with Chris Cornish, Kristin Nordhøy and Toril Johannessen, three artists who through detailed process, each in their own way insist on small elements in order to tell a larger story.

Chris Cornish often works with virtual spaces or sites that exist by virtue of its function or exclusively for the activities taking place there, and is considered to have little or no intrinsic value. Cornish has 3D scanned the walls of the gallery and from this material made photographs, which, instead of reproducing color and surface, depicts irregularities in the walls, traces of past screw holes and polyfilled and sanded areas. The images are then digitally given color and light, so that they appear to be photographs of the walls. But if you look closer you can see that the images have a digital quality over them, unlike normal photographs. In the sculpture The Zone, 2008-10, Cornish has reproduced parts of the landscape through which the characters navigate in the Andrei Tarkovsky film Stalker. Computer software is used to analyze a clip from the film resulting in a form that is an accurate but digitally simplified representation of the landscape.

Kristin Nordhøy has meticulously covered one end wall with a dense grid of fine masking tape before painting over it and removing the masking tape. The result is a wall painting that changes character depending on the distance from the work one stands. Nordhøy has made a series of wall works with masking tape, or foil on window. In this work, she removes the masking tape and lets the white shadows of the tape explain the process that is at the heart of the work.

Toril Johannessen is interested in how science, art and academia relate to the broader public and our understanding of what's going on in these specific and somewhat inaccessible fields. In this show at Lautom she addresses the quantitative use of selected words throughout the history of various academic journals. Johannessen attempts with this study in a dry but humorous way to see how, or if, history is reflected in language and in the use of particular words like logic, love, expansion, hope and reality.Chris Cornish (1979, UK) has an MA from the Slade School of Fine Art in London. He works with video, photography and sculpture. In 2007, Cornish participated in the I Am Future Melancholic at Tate Modern in London and the fall of 2009 he took part in the exhibition Projection at Musée Carré d'Art in Nimes, France. Cornish lives and works in London, UK.

Kristin Nordhøy (1977, NO) has her Master from the Arts and Crafts School in Oslo. In 2009 she participated in the group shows Drawing Consequences at Akershus Kunstnersenter, Tempo Skien, curated by Jan Christensen and in Norwegian Summer at Galerie Gabriel Rolt in Amsterdam. In the upcoming year, she will have two solo exhibitions in Oslo, at Tegneforbundet and LAUTOM. Nordhøy lives and works in Oslo.

Toril Johannessen (1978, NO) holds a Masters degree from Bergen National Academy of the Arts. In January this year she had a solo exhibition, Transcendental Physics at Bergen Kunsthall. Toril Johannessen recently returned from a residency in Vancouver, Canada. She lives and works in Bergen.

Toril Johannessen - Words and Years
Toril Johannessen, Words and Years, 2010, Installation view

TJ - MiraclesToril Johannessen
Miracles in nature and Science, 2010
Silkscreen on paper
74x54 cm
Ed: 25

Kristin Nordhøy - White Noice, 2010Kristin Nordhøy
White Noise, 2010
Acrylic paint and masking tape on wall
Variable dimensions
Ed: 3+1