• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 26. August - 2. October >

Ane Mette Hol

Installation shot of After Day and Night, 2010 - 24h Animation (12h cycle)

 

Forholdet mellom original og reproduksjon er et tilbakevendende tema i Ane Mette Hols kunstnerskap. Det paradoksale i å legge så mye arbeid i å skape noe som fremstår som billige, masseproduserte objekter danner utgangspunkt for å reflektere rundt forholdet mellom originalitet og representasjon, kreativitet og den kunstneriske skapelsesprosessen. Representasjonen blir dermed mer enn en passiv etterlikning av et eksisterende objekt. Representasjonen i Ane Mette Hols kunst må forstås som en selvstendig skapende virksomhet hvor det oppstår noe nytt i møtet mellom kunstner, kunstverk og betrakter.

Også i arbeidet After Day and Night, 2010 står relasjonen mellom original/reproduksjon sentralt. Arbeidet er basert på en serie fotografier, som likt et webkamera forandres hvert minutt og gjennom en periode på 24 timer dokumenterer døgnets gang og de skiftende lysforhold i et landskap utenfor et vindu. Stillbildene er reprodusert som tegninger og satt sammen til en animasjonsfilm som avspeiler kameraets objektivt dokumenterte virkelighet. Filmen er tilsammen på 24 timer, men vises med to billedruter som varer i 12 timer. Den ene billedruten starter kl 24.00, og den andre kl 12.00. Filmen går kontinuerlig, slik at den virkelige tiden på døgnet alltid samsvarer med tiden dokumentert i en av billedrutene. Ved siden av filmen vises 10 av tegningene som har blitt brukt til å lage animasjonen.

I sin bevisstgjøring av tidens gang, og den lite publikumsvennlige lengden som vil gjøre filmen i sin helhet useelig for de fleste, viser After Day and Night slektskap med Andy Warhols film Empire fra 1964. Denne filmen består av en åtte timer lang tagning av The Empire State Building i New York. I en del av After Day and Night kan man så vidt skimte en person som sover, noe som også gir assosiasjoner til Warhols film av en sovende mann Sleep fra 1963. Der hvor Warhols kamera er kjølig distansert og reproduserende i betydningen direkte kopierende, rettes fokuset i After Day and Night mot nettopp dette passive og konsumerende blikket som er allestedsnærværende i forbruker- og overvåkningssamfunnet, men som likevel er uten dybde.


Eva-Belinda Leu, Oslo 2010

 


Lørdag 2. Oktober er utstillingens siste dag og filmen vil vises i sin helhet fra kl 12, galleriet vil for anledningen være åpent frem til midnatt.

 

Ane Mette Hol (1979, NO) har en Master fra Konstfack i Stockholm. Hol er fortiden aktuell i utstillingen Goddesses på Museet for samtidskunst, i 2009 var hun med i utstillingene Radical Autonomy kuratert av Arno van Roosmalen på Le Grand Café i Saint-Nazaire, Frankrike og The Garden of Forking Paths kuratert av Lorenzo Benedetti på Kunsthalle Mulhouse, Frankrike. I september skal Ane Mette Hol ha en soloutstilling på Kunstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland. Hun bor og jobber i Oslo men har for tiden et ettårig studio-opphold på Bethanien i Berlin.


Ane Mette Hol ønsker å takke Mariana Caló, Margarida Paiva og Rune Sandes for teknisk hjelp med filmen.


 


 

Ane Mette Hol

The relationship between original and reproduction is a recurring theme in the artistic practice of Ane Mette Hol. The paradox of putting so much effort in creating something that appears to be cheap, mass-produced objects triggers a reflection on the relationship between the original and representation, creativity and the artistic process. The representation is thus more than a passive imitation of an existing object. Representation in Ane Mette Hol's art must be understood as an independent creative activity in which something new occurs in the meeting between artist, artwork and viewer.

Also in the work After Day and Night, 2010 the relationship between original/reproduction is at center. The work is based on a series of photos which during a period of 24 hours document a full day and night, the changing light and weather in the landscape outside of a window, which like a webcam changes once a minute. Still images are reproduced as drawings and put together as an animated film which reflects the objective reality already documented by the camera. The film is produced in a 12-hour cycle with a split image, and 10 of the drawings used to produce the animation will also be exhibited.

The sensitizing of time and the audience-unfriendly length that will make it difficult to see the movie in its full length connects After Day and Night with Andy Warhol's film Empire from 1964, a film that consists of one eight hour long take of The Empire State Building in New York. In one part of After Day and Night, one can barely make out a man sleeping, which is also reminiscent of Warhol's film of a sleeping man Sleep from 1963. While Warhol's camera is cool, detached and reproducing in the sense that it directly records, the focus in After Day and Night is a passive and consuming gaze that is ubiquitous in a consumer and surveillance society, but yet without depth.

Eva-Belinda Leu, Oslo 2010Saturday 2nd of October is the last day of the exhibition and the film will be shown in its entirety from 12 o'clock, the gallery will for this occasion be open until midnight.


Ane Mette Hol (1979, NO) has a Master from Konstfack in Stockholm. Hol is currently present in the exhibition Goddesses at the Museum of Contemporary Art in Oslo, in 2009 she was included in the exhibitions Radical Autonomy, curated by Arno van Roosmalen at Le Grand Café in Saint-Nazaire, France and The Garden of Forking Paths, curated by Lorenzo Benedetti at Kunsthalle Mulhouse, France. In September, Ane Mette Hol will have a solo show at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany. She lives and works in Oslo, but is currently at a one-year residency at Bethanien in Berlin.

Ane Mette Hol wishes to thank Mariana Caló, Margarida Paiva and Rune Sandes for technical assistance with the film.

 

Ane Mette Hol
After Day and Night (04:00:00-04:59:00), 2010
Single Frame (Original drawing)
Pencil, black colored pencil and graphite on Chromacolour Archival Animation Paper
10,5” x 12,5” (apx. 27 x 32cm)


Ane Mette Hol
After Day and Night (06:55:00-07:58:00), 2010
Single Frame (Original drawing)
Pencil, black colored pencil and graphite on Chromacolour Archival Animation Paper
10,5” x 12,5” (apx. 27 x 32cm)

Ane Mette Hol
After Day and Night (09:00:00-09:59:00), 2010
Single Frame (Original drawing)
Pencil, black colored pencil and graphite on Chromacolour Archival Animation Paper
10,5” x 12,5” (apx. 27 x 32cm)

Ane Mette Hol
After Day and Night (21:00:00-21:59:00), 2010
Single Frame (Original drawing)
Pencil, black colored pencil and graphite on Chromacolour Archival Animation Paper
10,5” x 12,5” (apx. 27 x 32cm) 

Ane Mette Hol
After Day and Night (23:00:00-23:59:00), 2010
Single Frame (Original drawing)
Pencil, black colored pencil and graphite on Chromacolour Archival Animation Paper
10,5” x 12,5” (apx. 27 x 32cm)