• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 21. October - 14. November >

Untitled, 2010 - Øystein Aasan, Lars Korff Lofthus, Marius Martinussen, Kristin Nordhøy, Sandra Norrbin, Peter Schuyff and Annika Ström


Da planen om å starte opp Lautom var helt ung, var den første ideen å ikke ha noen begrensninger på hvilke former for samtidskunst som skulle stilles ut, men allikevel ha et uutalt fokus på maleri. Da Lautom åpnet i april 2007 var ideen om dette fokuset på maleriet så godt som borte, og maleriet har langt ifra spilt noen hovedrolle i Lautoms korte historie. Med denne ustillingen tar Lautom turen tilbake utgangsideen og har invitert syv kunstnere til å bidra til en maleriutstilling.

Alle kunstnerne viser arbeider med forskjellige grader av abstraksjon, hvor bruk av mønster danner et gjennomgående tema. Arbeidene spenner fra det helt nonfigurative til figurasjon hvor abstraksjonen ligger i teknikken.

Øystein Aasan og Kristin Nordhøy har på hvert sitt vis behandlet rutenettet. Aasan har med forskjellige lag av maling laget to malerier som ved første øyekast fremstår som kalde, mekaniske og konstruerte, men ved nærmere ettersyn ser man den maleriske behandlingen av overflaten. Nordhøy bruker maskeringstape for å konstruere et finrutet mønster i grått-hvitt. Hun har laget en malt versjon av Photoshops transparency, en funksjon i bildebehandlingsprogrammet som er ment å hjelpe én å illustrere det gjennomsiktige. Marius Martinussen har laget en serie med mindre malerier hvor forskjellige lag og farger spiller mot hverandre. Disse kan leses som abstraksjoner av landskap, med himler eller refleksjoner i vann. Linjer i billedflatene kan forstås som nett av veier sett ovenifra, eller simpelthen mønsteret som hans knuste iphone fikk i glassoverflaten etter at den falt i bakken. Peter Schuyff viser to malerier, hvorav det ene er en abstrakt fabulering på et funnet maleri av ukjent opphav. Schuyffs mønster legger seg på overflaten av maleriet og anntekterer billedflaten. Det opprinnelige maleriet gir Schuyffs arbeid en historie, mens dens egenverdi tas ifra det, i det det settes i en ny kontekst. Lars Korff Lofthus jobber figurativt, men abstraksjonen er et viktig virkemiddel i hans maleteknikk, hvor figurene ofte blir manet frem av brede flerfargede penselstrøk som legger seg i billedflaten og skaper en kontrast mellom en forenklet figurasjon og bakgrunnen. Annika Ström viser et maleri fra sin pågående serie med tekst-baserte arbeider med korte og ofte såre men humoristiske tekster. Sandra Norrbin er den som har tatt fortolkningen av maleriet lengst vekk fra det man oppfatter som maleri, ved å benytte seg av fargen og formen på vinkeljern og med dem lage et skulpturelt maleri som forandrer seg etterhvert som man beveger seg i rommet.

 


Øystein Aasan (1977, NO) hadde tidligere i år sin første institusjonelle separatutstilling ved Kunstverein Arnsberg i Tyskland, og han deltok i gruppeutstillingen Les Interlocuteurs som ble vist på La Vitrine i Paris og I’Ecole des Beaux-Arts i Toulouse i Frankrike. Han forbereder for tiden sin første solomuseumsutstilling i Norge, som åpner på Sørlandets Kunstmuseum i januar 2011. Aasan bor og jobber i Berlin.

Lars Korff Lofthus (1978, NO) fikk sin MA fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2009, i slutten av oktober skal han delta på BGO vol 1 på Bergen Kunstmuseum. Han har tidligere iår hatt to separatutstillinger i Bergen, på galleri Langegården og Entree. Lofthus bor og jobber i Bergen og Hardanger.

Marius Martinussen (1978, NO) er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim. Han har i 2010 vært med på to gruppeutstillinger i på Bomulldsfabrikken Kunsthall i Arendal og hadde i 2009 en soloustilling på Kunstnerforbundet. Martinussen har hatt utsmykningsoppdrag på en lang liste av steder fra Dubai til Svalbard. Martinussen bor og jobber i Oslo.

Kristin Nordhøy (1977, NO) har sin MA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun hadde nylig en separatutstilling på Tegneforbundet i Oslo. I 2009 deltok hun på Tempo Skien, og på utstillingen Norwegian Summer på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam. Nordhøy bor og jobber i Oslo.

Sandra Norrbin (1976, SE) deltok i 2009 i gruppeutstillingene Tempo Skien og Tendenser 2009 på galleri F15, i 2010 har hun hatt to soloutstillinger; i Umeå i Sverige og på Supernova i Riga, Latvia. Norrbin bor og jobber i Oslo, hun har for tiden Rådhusatelieret.

Peter Schuyffs (1958, NL) bodde på 80 og 90-tallet i New York og var da assosiert med Neo-Geo retningen innen maleriet, eller "new geometry"; en retning med slektskap til både minimalisme og pop-kunst. Han har gjennom en lang karriere stilt ut på steder som Fondacion Caixa i Barcelona, New Museum of Contemporary Art i New York, og Pat Hearn Gallery og Leo Castelli Gallery, begge i New York. Hans arbeider befinner seg i flere store offentlige samlinger som the Metropolitan og the Museum of Modern Art i New York. Schuyffs bor og jobber i Amsterdam.

Annika Ström (1964, SE) var nylig aktuell med performancearbeidet; Ten embarrased men, som en del av Frieze art project under kunstmessen i London i uken som gikk. I desember åpner hun soloutstilling på Temple Bar Gallery i Dublin, hun er ellers aktuell i utstillingen Swedish Conceptual Art på Kalmar Konstmuseum i Sverige og på Jeu de Paume i Paris. Ström bor og jobber i Hove, UK.


Untitled, 2010

Øystein Aasan, Lars Korff Lofthus, Marius Martinussen, Kristin Nordhøy, Sandra Norrbin, Peter Schuyff and Annika Ström

 

When the idea to open a gallery was born, the initial thought was to have no limits on what forms of contemporary art to exhibit, but nevertheless have an unspoken focus on painting. When Lautom opened in April 2007, the idea to focus on painting was as good as gone, and painting has far from played a major role in the short history of Lautom. With this exhibition Lautom wants to take a trip back to before it's opening and has invited seven artists to contribute to a painting exhibition.

In this show all the artists work with various degrees of abstraction, and the use of pattern forms a recurrent theme. The works range from the completely non-figurative to a figuration where the element of abstraction lies in the technique.

Øystein Aasan and Kristin Nordhøy both deal with the grid. Aasan has made two paintings that at a first glance appear to be cold, mechanical and constructed, but on closer inspection one sees the painterly treatment of the surface. Nordhøy uses masking tape to construct a fine gridded pattern in gray and white. She has painted a version of Photoshop's transparency, a feature of the image-editing program that illustrates transparency. Marius Martinussen has made a series of smaller paintings in which different layers and colours play against each other. They can be read as abstractions of landscapes, with skies or reflections in water. Lines on the image surfaces can be understood as a network of streets seen from above, or simply the pattern on the glass surface of his broken iPhone after it fell to the ground. Peter Schuyff shows two paintings, one of which is an organic pattern painted onto a found-painting of unknown origin. Schuyff's pattern lies on the surface of the painting and annexes the image. The original painting provides Schuyff's work with a history. While its intrinsic value is taken from it, it is given a new when used in a new context. Lars Korff Lofthus is a figurative painter, but abstraction is an important instrument in his painting technique. The subject is often created by broad multi-coloured brushstrokes painted onto the picture plane, creating a contrast between a simplified figuration and the background. Annika Ström is showing a painting from her series of short, often sore, but humorous texts painted in large letters onto a canvas. Sandra Norrbin is the one who has taken the interpretation of painting the furthest away from what we normally perceive as painting by using the colour and the shape of angle irons to create a sculptural painting that changes as we move within the space.

 

Installation view, Untitled 2010

Lars Korff Lofthus
Davids Retreat, 2010
Ink on ceramic plate
27 cm in diameterPeter Schuyff
Untitled, 2009
Oil on old painting on canvas
31 x 26 cmSandra Norrbin
Carry that weight, 2010
Angle irons
Variable dimension
Ed: 1

Lars Korff Lofthus
Davids Retreat, 2010
Ink on ceramic plate
27 cm in diameter
Peter Schuyff
Untitled, 2009
Oil on old painting on canvas
31 x 26 cm

Øystein Aasan
Oaa 5, 2010
Oil on veneer
57 x 39 cm