• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 2. December - 16. January >

Kristin Nordhøy - Transparency


Kristin Nordhøy jobber i all hovedsak materialbasert, ofte gjennom metoder som etterligner grafiske prosesser, men hos Nordhøy resulterer disse i unike arbeider. Hun har ved flere anledninger brukt maskeringstape enten som et rent verktøy i tegninger, eller i store veggarbeider hvor den har vært et viktig materiale i prosessen. Tapen fremstår i noen arbeider som et viktig visuelt element. I andre arbeider har hun dekket vegger med striper av tape som så blir malt over og deretter fjernet slik at de hvite skyggene som står igjen forklarer prosessen som ligger til grunn for arbeidet. I denne utstillingen har hun i flyttet prosessen over på lerret.


I en serie med malerier har hun tatt utgangspunkt i funksjonen ‘transparency’, et grått-hvitt rutenett som illustrerer gjennomsiktighet i det digitale billedredigeringsprogrammet Photoshop, som hun normalt bruker i forarbeidet til sine verk. Ved bruk av smal maskeringstape og akrylmaling har hun laget ett jevnt rutenett på lerret, som et malt bilde på den digitale versjonen av ett blankt ark. På avstand fremstår maleriene som monokromer i forskjellige grånyanser, men rutenettet trer frem og begynner å flimre når man nærmer seg. I et større veggmaleri er det grå rutenettet malt rett på veggen som om en bit av veggen er markert og klippet bort i Photoshop.


Videre har hun utforsket teknikken ved å male rutenettet i forskjellige fargenyanser over hverandre med små forskyvninger, som igjen danner mønstre eller bevegelser i overflaten. Utstillingens største arbeid på lerret fremstår som et landskap på avstand, som krusninger på vann, eller en eng som vinden får til å bølge, men når man står på nært hold ser man hvordan rutene spiller mot hverandre.


Kristin Nordhøy har i denne utstillingen for første gang utforsket maleriet som medium. Men fortsatt er det den langsomme akten med å legge stripe for stripe med maskeringstape som ligger til grunn for arbeidene. Resultatet er arbeider som veksler mellom å flimre og bevege seg, og å speile den meditative handlingen utført i atelieret.
Kristin Nordhøy (1977, NO) har sin MA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun hadde nylig en separatutstilling på Tegneforbundet i Oslo. I 2009 deltok hun på Tempo Skien, og på utstillingen Norwegian Summer på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam. Nordhøy bor og jobber i Oslo. I februar skal Nordhøy ha sin første soloutstilling i Bergen, på visningstedet Volt.


Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Galleriet er steng for Jul og Nyttår f.o.m 20. desember t.o.m. 4. januar.

 

Kristin Nordhøy

Transparency

The works of Kristin Nordhøy is mainly material-based, often through methods close to printmaking processes, but in Nordhøy’s work it results in unique works. She has on numerous occasions used masking tape either as a tool in her drawings, or in large works on walls where the masking tape plays an important role. The tape appears in some works as a visual element, while in others the walls are first almost completely covered with masking tape before she paints over and then again removes it completely, only leaving the white shadows of the tape to explain the process behind the work. In this exhibition, she has moved the process onto canvas.


A series of paintings uses the transparency-tool from Photoshop as a starting point, a gray and white grid that illustrates transparency in the digital image-editing program. A tool she often uses while preparing for her works. By the use of thin strips of masking tape and acrylic paint, she creates a fine grid on canvas, a painted image of the digital version of a clean slate. From a distance, the paintings appear as monochromes in different shades of gray, while the gridded pattern becomes visible and starts to flicker at a closer distance. In a larger work painted directly onto the wall, a gray grid simulates that a part of the wall has been selected and cut out in photoshop, thus mimicking that the wall is see-through.


In some paintings, she has layered the grid by painting different coloured grids on top of each other while slightly shifting the angel, and thus creating patterns or illustrations of movement on the surface. The largest work on canvas in the exhibition can appear as a landscape from a distance, with like ripples on water, or a meadow where the wind creates waves in the grass. While closer up you see how the small squares are playing against each other.


Kristin Nordhøy has for the first time explored painting as a medium. But it is still the slow act of adding strip after strip of masking tape which is the basis of the works. The result is paintings that alternates between flickering and movement, but that also reflect the meditative act performed in the studio.


Kristin Nordhøy (1977, NO) has an MA from the Art College in Oslo. She recently had a solo exhibition at the Drawing Association in Oslo. In 2009 she participated in Tempo Skien, and the exhibition Norwegian Summer at Galerie Gabriel Rolt in Amsterdam. In February Nordhøy will have her first solo exhibition in Bergen, at Volt. Nordhøy lives and works in Oslo.


The exhibition is supported by the Norwegian Art Council.