• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 10. February - 13. March >

Fire Graskunstnere - Øivind Brune, Morten Krohg, Victor Lind og Willibald Storn


Lautom har invitert fire kunstnere fra Gras-gruppa. Gras var en kunstnergruppe initiert av Willibald Storn med ett felles politisk ståsted, som på begynnelsen av 70-tallet delte verksted hvor silketrykk dominerte, en grafisk teknikk som inntil da var lite brukt i Norge. Kunsten ble i stor grad brukt til å få frem et politisk budskap, om det så var for å kjempe mot Vietnamkrigen og EEC, vise støtte til streikende arbeidere eller for å jobbe frem bedre rettigheter for kunstnere.

Det var et stort spenn i medlemmenes formspråk, de hadde ikke en felles kunstnerisk agenda, men inspirasjonen kom for det meste fra amerikansk 50- og 60-tallskunst, som Pop Art, Minimalisme, Hard Edge og Neo Dada, felles for gruppens medlemmer var den politiske forankringen på venstresiden. Selv om ikke alle brukte kunsten like direkte politisk, er det særlig de politisk motiverte silketrykkene kunstnergruppen huskes for i dag. Det er også i stor grad her Gras-gruppa skiller seg fra sine amerikanske inspirasjonkilder; der de amerikanske popkunstnerne brukte reklamen og populærkulturens formspråk til å lage kunst som en reaksjon på det etablerte innen kunsten, adopterte Gras-gruppa dette formspråket for å formidle politiske budskap.

Vi har gjort et utvalg av eldre arbeider som eksempler på Gras-tidens spenn i formspråk, fra Øivind Brunes formale striper i følsomme fargenyanser, til Morten Krohgs mer politiske US INRI, 1971 som siterer den amerikanske kardinalen Francis Spellmanns uttalelse at de amerikanske tropper var Kristi Soldater i Vietnam, og Victor Linds maleri Uten tittel, 1971 som kommenterer USAs terror mot sivilbefolkningen under Vietnamkrigen. Begge verk er fortsatt skremmende aktuelle, idét de speiler tilsvarende uttalelser og hendelser fra senere år og minner oss på hvordan historien gjentar seg. For å komplementere disse viser vi nyere arbeider som bekrefter at dette er kunstnere som fortsatt er aktive og fortsatt i stor grad bruker sine kunstnerskap til å gi utrykk for et engasjement.

Verdt å merke seg er at Øivind Brune sammen med Talleiv Taro Manum skal stille ut på UKS i april, og at Willibald Storn lanserer sin Det Sorte Øyet, en utstilling i bokform, på Fine Art i mars.

For mer informasjon, se www.grasgruppa.no  

 

 

Four Artists from the Gras Group

Øivind Brune, Morten Krohg, Victor Lind and Willibald Storn

 

Lautom has invited four artists from the Gras group. Gras was an artist group initiated by Willibald Storn, with a common leftist stance. In the early seventies they shared a workshop where silkscreen was the dominating technique, a graphic method that until then was little in use in Norway. Their art practice was often used to manifest a political message, in order to demonstrate against the Vietnam War or Norway's possible entry into the EEC, show support for workers on strike or work for better rights for artists.

The members expressed themselves through a wide range of styles, they did not have a common artistic agenda, though the artistic inspiration came mostly from American art from the fifties and sixties, as Pop Art, Minimalism, Hard Edge and Neo Dada, but the group's members shared political roots to the left. Although not all the members made art with a political agenda, it is the politically motivated silkscreen prints the artist group is mainly remembered for today. It is also largely here the Gras group differs from its American influences; the American Pop artists used advertisement and popular culture's visual language to create art as a reaction to the art establishment, while the Gras group adopted this visual language to convey political messages.

We have made a selection of older works as examples of the Gras-group's diversity, from Øivind Brune's formal stripes of sensitive colour nuances, to Morten Krohg's more political U.S. INRI, 1971, citing the American cardinal Francis Spellmann's statement that American troops were Christ Soldiers in Vietnam or Victor Lind's painting Untitled, 1971 which comments on the U.S. use of terror against the civilian population during the Vietnam War. Both works prove to be more up to date than we would wish for, as they mirror more recent statements and events, and remind us of how history repeats itself. We will also present recent works showing that these artists are still active and still use their artistic practice to express their social and political commitment.

For more information, see www.grasgruppa.no

Victor Lind, Uten Tittel, 1972

Øivind Brune, Vi må velge, 1976