• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 1. April - 30. April >

Toril Johannessen, Kjetil Kausland, Sveinung Rudjord Unneland


Med denne utstillingen ønsker Lautom å rette søkelys mot hvordan kunstnere idag jobber på tvers av genre. Kunstnere begrenser seg idag i mindre grad enn før til et medium, man snakker ikke lenger i nevneverdig grad om kunstnere som skulptører eller malere eller fotokunstnere, det er kunstnerens enkelte prosjekt som bestemmer formen. Verkene formes ikke til et medium, det er prosjektets natur som bestemmer uttrykket verket får, da kunstneren søker å finne den formen som best visualiserer ideen. Lautom har i denne utstillingen ønsket å presentere skulpturprosjekter av tre yngre kunstnere som i liten grad jobber i en klassisk skulpturtradisjon.

Toril Johannessen  er opptatt av hvordan kunst og vitenskap påvirker vårt verdensbilde. Hun krysskobler, spekulerer, undersøker og konstruerer forbindelser mellom kunst og vitenskap, og bruker slik sin bakgrunn fra kunsten til å se på vitenskapshistorien med et nytt blikk. I verket Expansion in Finance and Physics har hun sett på om ideene om det uendelige og om ekspansjon i fysikken har påvirket den økonomiske tenkningen.

Kjetil Kausland er først og fremst kjent for sitt prosjekt hvor utøvere av kampsporten MMA har stått i fokus, dette har hovedsakelig tatt form av fotografier; nærgående portretter av menn i kamp hvor sårbarheten og konsentrasjonen i blikkene har stått i fokus. Men prosjektet har også resultert i videoer og en performance, da han selv entret buret i en profesjonell MMA-kamp på Teatergarasjen i Bergen i 2008. I denne utstillingen viser han en skulptur som første verk i et nytt prosjekt hvor mennesker med transformasjonsfantasier vil stå i fokus, fantasier som er knyttet til helt spesifikke kreaturer som alltid er en dyr/menneske eller fabeldyr/menneske-hybrid.

Sveinung Rudjord Unnelands kunstnerskap er lekent og sammensatt. Han jobber med maleri og skulptur med en stor variasjon i både utrykk og form. Kunstnerens intensjon er ikke alltid like lette å tyde, sammensetningene kan fremstå som rare og referensene kan være vanskelige å lese. Unnelands verk er ofte preget av en dobbelhet, hvor han inviterer oss til selv å finne våre egne assosiasjoner i møte med verket. Han søker sjelden å fortelle oss noe eksplisitt, men ønsker heller at verkene skal gå i en intuitiv dialog med betrakteren. Hans tanker og motivasjoner til verkene er normalt ikke tenkt som en fasit, han vil heller at vi som publikum selv skal lage egne fortolkninger.


Toril Johannessen (1978, NO) har en Master fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun er for tiden aktuell i utstillingen Space. About a Dream på kunsthalle Wien, og i mai deltar hun på utstillingen The End of Money på Witte de With i Rotterdam. Til høsten skal hun ha sin første soloutstilling på LAUTOM. Blandt tidligere utstillinger er soloutstillingen Transcendental Physics på no5 i Bergen Kunsthall og From Now On – New Nordic Photography på Hasselblad Center i Gøteborg. Toril Johannessen oppholder seg for tiden på Mountain School of Art i Los Angeles, USA. Hun bor og jobber i Bergen og LA.

Kjetil Kausland (1972, NO) har sin Masterutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Til sommeren er han aktuell på Prague Quadrennial of Performing Arts i Tsjekkia. Høsten 2010 var Kausland festivalkunstner på Trondheim Dokumentarfestival og han deltok på BGO1 på Bergen Kunstmuseum. Til høsten utgis en publikasjon på forlaget Teknisk Industri, hvor Kauslands MMA-prosjekt samles. Han hadde sin første soloutstilling på No5, Bergen Kunsthall i 2006. Kjetil Kausland bor og jobber i Bergen.

Sveinung Rudjord Unneland (1981, NO) tok sin utdannelse på kunsthøgskolen i Bergen med en Master i 2007. I 2010 hadde han to soloutstillinger, Palinca Pastorale på HKS i Bergen, og på LNM i Oslo. Vinteren 2010/11 deltok han på utstillingen BGO1 på Bergen Kunstmuseum. Han har tidligere blandt annet deltatt i gruppeutstillingene Weird Science på Waterside projectspace i London, The Last Resort på M4gastatelier i Amsterdam, Inland Empire på Christiansands Kunstforening og Tempo 2008 i Skien. Sveinung Rudjord Unneland bor og jobber i Bergen.

 


Kjetil Kausland ønsker å takke Stuart Richard Land.


Galleriet vil være stengt i påskeuken, fra 18. t.o.m 26. april.


I mai åpner Lautom en soloutstilling med Bjørn Bjarre, kuratert av Anne Szefer Karlsen.

Toril Johannessen, Kjetil Kausland & Sveinung Rudjord Unneland

With this exhibition Lautom focuses on how artists today are working across genres. Artists are to a lesser degree than before limited to one medium, it is no longer as common to define the artist as a sculptor, painter, or photography artist. It is the artist's different projects that determines the medium. Their ideas are not adapted to a medium, it is the nature of the project that determines the means of expression, as the artist seeks to find the form that visualizes the idea the best. In this exhibition, Lautom wants to present sculpture projects by three young artists who's practices do not follow a classical sculptural tradition.

Toril Johannessen investigates how art and science affect our view of the world. She cross-connects, speculates, investigates and constructs connections between art and science, and uses her background from the arts to look at the history of science with a new approach. In Expansion in Finance and Physics she examines if the ideas of the infinite and expansion in physics have influenced economic thinking.

Kjetil Kausland is primarily known for his project in which competitors of mixed martial arts are in focus, this has primarily taken the form of photographs, intimate portraits of men in battle where the vulnerability and the concentration in their eyes have been the focus. But the project has also resulted in videos and a performance, when he entered the cage himself in a professional MMA match at the Teatergarasjen in Bergen in 2008. In this exhibition, he shows a sculpture, which is the first work in a new project where people with transformation fantasies will be in focus, fantasies that are associated with specific creatures which are always a hybrid of an animal or fantasy creature and a human. Kjetil Kausland wishes to thank Stuart Richard Land.

Sveinung Rudjord Unneland's oeuvre is playful and complex. He works with painting and sculpture with a large variation in both expression and form. The artist's intention is not always easy to decipher, combinations may seem strange and references may be difficult to read. Unneland's work is often characterized by a duality, he invites us to find our own associations confronted with the work. He does rarely seek to tell us something explicit, he wants the works to enter into an intuitive dialogue with the audience. His thoughts and motivations for the works are normally not intended as a denouement, he would rather that the viewers make their own interpretations.


Toril Johannessen (1978, NO) has an MA from the Art Academy in Bergen. She is currently taking part in the exhibition Space. About a Dream at Kunsthalle Wien. In May she will participate in the exhibition The End of Money at Witte de With in Rotterdam. In fall, she will have her first solo exhibition at LAUTOM. Among previous exhibitions are the solo show Transcendental Physics at No5 in Bergen Kunsthall, BGO1 at the Bergen Art Museum in 2010 and in 2009 From Now On - New Nordic Photography at the Hasselblad Center in Gothenburg. Toril Johannessen is currently at the Mountain School of Art in Los Angeles, USA. She lives and works in Bergen and LA.

Kjetil Kausland (1972, NO) has his Masters degree from the Art Academy in Bergen. This summer he will participate in Prague Quadrennial of the Performing Arts in the Czech Republic. In the autumn of 2010 was Kausland the festival artist at Trondheim Documentary Festival and he took part in the BGO1 at the Bergen Art Museum. In the coming fall a publication will be released by Teknisk Industri, in which Kausland's MMA project is gathered. He had his first solo show at No5, Bergen Kunsthall in 2006. Kjetil Kausland lives and work in Bergen.

Sveinung Rudjord Unneland (1981, NO) is educated at the Art Academy in Bergen with a Master degree from 2007. In 2010, he had two solo shows, Palinca Pastorale at HKS in Bergen, and one at LNM in Oslo. In the winter of 2010/11, he participated in the exhibition BGO1 at the Bergen Art Museum. He has previously participated in the group exhibitions Weird Science at the Waterside project space in London, The Last Resort in the M4gastatelier in Amsterdam, the Inland Empire at Christian Kunstforening and Tempo 2008 in Skien. Sveinung Rudjord Unneland lives and works in Bergen.

 


Kjetil Kausland wishes to thank Stuart Richard Land.


The gallery will be closed for Easter, from 18th to 26th of April.


In May, Lautom will present a solo show with Bjørn Bjarre, curated by Anne Szefer Karlsen.

Installation view, Sveinung Rudjord Unneland, Kjetil Kausland

Installation view, Kjetil Kausland