• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 12. May - 5. June >

Bjørn Bjarre - Solaris

 

Installation view, LAUTOM 2011

 

Med sitt seneste prosjekt, Solaris, tar Bjørn Bjarre vare på muligheten for å se det usynlige. Han tar vare på den indre monologen der man rolig kan utvikle det som senere kan lede til ekte endring. Dette usynlige som oppstår gjennom refleksjon og meditasjon kan være potensialet til teknologiske nyvinninger eller spiren til revolusjon. Det tar han ikke stilling til i den bildeverdenen som er utstillingen, men gjennom sine fantasibilder viser han oss at det er mulig å tenke at alt vi kan forestille oss finnes. Det er nemlig den logiske konklusjonen hvis universet er uendelig.

Hans utgangspunkt er spesifikt: en bok som heter Solaris fra 1961, skrevet av Stanislaw Lem. Denne er senere blitt filmatisert flere ganger, men mest kjent er 1972-versjonen av Andrej Tarkovsky. Med metoden han benytter, og ved å ta utgangspunkt i en bok, så gjør Bjarre det samme som gjøres innen vitenskapen: han deler opp verden i sine minste bestanddeler, for så å forsøke å forstå verden bedre. Det er med andre ord ikke snakk om illustrasjoner av en bok, men heller en kvasivitenskaplig undersøkelse av verden gjennom en prøve, et eksempel, eller et eksemplar om du vil, hvor rapporten foreligger oss i et visuelt format.

Denne rapporten har fire deler, der en av delene er utført på et papir som er hundre år gammelt. Dette er også den mest skjematiske delen av rapporten, og som kanskje forteller oss noe om hvordan våre tanker omkring verden i dag er ulik de tankene tidligere generasjoner hadde om sin verden. I tillegg til å se på bilder og skjemaer fra andre tider kan vi forsøke å forstå det som er blitt skrevet ned. Språk er et filter vi hengir oss til så fort vi ønsker å forklare vår egen verden til andre. For eksempel brukes språket av kunsthistorikere for å forklare oss kunsten, av geografer for å forklare oss noe om landskapet og av medmennesker for å forklare oss noe om sine opplevelser, men noen ganger kan vi ane at språket ikke er tilstrekkelig. Og særlig i møte med det fremmede – som i Stanislaw Lems bok – kommer kunsten, språket og vitenskapen noen ganger til kort.

Planetkroppen som omtales på boksidene er dekket av et hav som skaper balanse i mikrouniverset Solaris. Havet er en ukjent organisme som ikke er gitt noe vitenskaplig navn, men som helt tydelig klarer å kontrollere og stabilisere planetens bane i forhold til dens to soler. Dette ikke-navngitte utgjør en stor del av det visuelle universet i utstillingen, og verkene som tydeligst viser dette er laget med pastellkritt på papir. Pastell tørker ikke på papiret, men er flyktig som støv. Språket, som filter, kan man også si er flyktig. Allikevel kan det vises fram. Gjennom 26 boksider fra den engelske versjonen av boken leder Bjarre i verket Alphabet Variations oppmerksomheten vår over sidene hjulpet av en systematisk metode basert på alfabetet.

De som kjenner boken eller filmene vil undre seg over at noen av de mest detaljrike delene av rapporten ikke består av gjenkjennelige bilder. Dette henger sammen med Bjarres uvilje for en direkte oversettelse eller kopiering. I flere av arbeidene i utstillingen finnes kropper og strukturer som ikke er direkte omtalt i boken, men som springer ut av Bjarres fantasi. Resultatet er en serie pastelltegninger på papir som sier mer enn tusen ord. Bjarre påpeker dermed det paradoksale i at et bilde ikke sier de samme tusen ordene til oss alle, og samtidig at et enkelt ord kan skape tusen bilder.

Anne Szefer Karlsen
Kurator, Bergen, mai 2011


Bjørn Bjarre (1966, NO) bor og arbeider i Oslo. Hans seneste separatutstilling var New sculpture (hmm… let´s see) i januar 2008 på Kunstnerforbundet i Oslo. Bjarre har virket på den norske kunstscenen siden han gikk ut fra Statens Kunstakademi, Oslo i 1994. Han er mest kjent for det mangeårige og omfattende verket Abstract Feeling som består av plastelinaskulpturer og tegninger med referanser til populærkultur og surrealisme.

Bjarre har deltatt i mange gruppeutstillinger slik som Norsk skulpturbiennale 2008 på Vigelandsmuseet i Oslo, God natt da du... Surrealisme i norsk kunst 1930-2010 på Stenersenmuseet i Oslo, Clusters, Contemporary art from Nordea’s Art Collection (2007) og Norsk Hydro’s Art Collection (2008) på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Han har laget flere verk for offentlige rom og hans verk er kjøpt inn til flere store offentlige og private samlinger, blant annet Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Det norske Storting og Storebrand.

Siden 2004 har han samarbeidet med Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson, Paul Dring og Martin Skauen i Tegneklubben som i det siste blant annet har vært å se på programmet Nasjonalgalleriet på NRK1 og i ulike utstillinger, blant annet på GrimMuseum i Berlin, 2010 og på Tegnebiennalen 2010 på Momentum/Punkt Ø i Moss.

Anne Szefer Karlsen (1976, NO), kurator, skribent og redaktør som bor og jobber i Bergen. Siden 2008 har hun vært leder av Hordaland kunstsenter i Bergen. I 2006 var hun med på å grunnlegge det prosjektbaserte Ctrl+Z Publishing, hvor hun fortsatt fungerer som redaktør.I juni skal Lautom presenter arbeider av Ane Mette Hol, Toril Johannessen og Kristin Nordhøy på LISTE - the young art fair i Basel i Sveits.


Bjørn Bjarre
Solaris (Notes and Sketches - Metaphoric Gaps/Voids), 2010
ink on paper
14,5 x 10,5 cmLAUTOM is proud to present a solo exhibition with Bjørn Bjarre,
curated by Anne Szefer Karlsen, Thursday the 12th of May at 19.00.
The exhibition lasts until the 5th of June 2011.

Bjørn Bjarre

SolarisIn his latest project titled Solaris, Bjørn Bjarre cares for the invisible. He takes care of the inner monologue where it is possible to carefully develop that which later can create real change. The invisible that happens through reflection and meditation can potentially lead to technological innovation or be the start of a revolution. He takes no position on this in the world of images within this exhibition, but through his fantasy images, he shows us that it is possible to think that everything we can conceive of exists. That is in fact the logical conclusion if the universe is infinite.

His starting point is specific: the 1961 book titled Solaris, written by Stanislaw Lem. It has subsequently been adapted for film several times; most famous is the Andrej Tarkovsky version from 1972. By the method he applies, and by using a book as a starting point, Bjarre mimics science: he divides the world into its smallest components, in order to understand the world better. We are thus not talking about making illustrations for a book, but rather a quasi-scientific investigation of the world through a sample, an example or an edition, if you will, where the report is presented to us in a visual format.

This report consists of four parts, where one is created on a hundred year old paper. This is at the same time the most schematic part of the report, which might tell us something about how our understanding of the world today varies from previous generations’ perception of their world. In addition to examining images and diagrams from past times, we can try to understand what has been written. Language is a filter we devote ourselves to as soon as we try to explain our own world to others. Language is, for instance used by art historians to explain art, by geographers to explain what is related to landscape and by fellow humans to explain something about their experiences, but now and then we can sense that language is insufficient. Especially in the face of the unknown – like in the book of Stanislaw Lem – art, language and science can fall short.

The planetary body referred to on the pages of the book is covered by an ocean that creates balance in the micro universe which is Solaris. The ocean has not been given a scientific name, but it clearly controls and stabilizes the orbit of the planet in relation to its two suns. This yet unnamed is a large part of the visual universe in the exhibition, and the works that the most clearly connotes this are made with pastels on paper. Pastels do not dry on paper, but is fleeting as dust. One can also claim that language, as a filter, is fleeting. Still it can be presented to us. In the work Alphabet Variations, Bjarre directs our gaze over the 26 pages of the English version of the book by using a systematic method based on the alphabet.

Those familiar with the book or the films will maybe wonder why some of the most detailed parts of the report cannot be recognized. This is a result of Bjarre’s reluctance for direct translation or copying. In several of the works in the exhibition there are bodies and structures which are not referred to in the book, but which arise out of Bjarre’s imagination. The result is a series of pastel drawings on paper that say more than a thousand words. Bjarre thus points out the paradox that an image does not say the same one thousand words to us all, and at the same time claims that a single word can create a thousand images.

Anne Szefer Karlsen
Curator, Bergen, May 2011


Bjørn Bjarre (1966, NO) lives and works in Oslo. His latest solo show was New sculpture (hmm… let´s see) in January of 2008 at Kunstnerforbundet in Oslo. After graduating from the Art Academy in Oslo in 1994, Bjarre made a name for himself on the Norwegian art scene in the late 90s and early 2000s. He is first and foremost known for his extensive project Abstract Feeling, consisting of plastelina sculptures and drawings with references to popular culture and surrealism.

Bjarre's works have since been shown in many group exhibitions; amongst them Norsk skulpturbiennale 2008 at Vigelandsmuseet in Oslo, God natt da du... Surrealisme i norsk kunst 1930-2010 at Stenersenmuseet in Oslo and Clusters, Contemporary art from Nordeas Art Collection (2007) and Norsk Hydros Art Collection (2008) at Henie Onstad Kunstsenter at Høvikodden outside of Oslo. He has created several works for public spaces, and his works are in the collections of, amongst others, The Norwegian National Museum of Art, Architecture and Design, Bergen Art Museum, Arts Council Norway

Since 2004 he has collaborated with Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson, Paul Dring and Martin Skauen in Tegneklubben, last seen for instance in the TV programme Nasjonalgalleriet at NRK1 (Norwegian National Broadcasting Corporation, Channel 1) and in different exhibitions, such as at Grim Museum in Berlin in 2010 and Tegnebiennalen 2010 in Momentum/Punkt Ø in Moss.

Anne Szefer Karlsen (1976, NO): curator, editor and writer based in Bergen, Norway. Since 2008 she has been the director of Hordaland Art Centre. In 2006 she co-founded the project based Ctrl+Z Publishing, where she still is an editor.

Bjørn Bjarre
Solaris (Fantasy Landscape no.4), 2011
pastel on paper
42 x 59,5 cm

Bjørn Bjarre
Solaris (Fantasy Landscape no.5), 2011
dry pastel on paper
42 x 59,5 cm

Bjørn Bjarre
Solaris (n-body Problem Diagram), 2011
ink and acrylic ink on paper
48,5 x 65 cm

Bjørn Bjarre
Solaris (Stream of Consciousness Drawing no.2), 2011
ink on paper
30 x 42 cm

Bjørn Bjarre
Solaris (Stream of Consciousness Drawing no.3), 2011
ink on paper
30 x 42 cm