• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 6. November - 18. December >

Toril Johannessen - Nonlocality

6. November - 27. November. Opens Saturday the 5th of November.


Scroll for English text.

Utstillingen Nonlocality, som egentlig er to utstillinger, én i Oslo og én i Dusseldorf, dreier seg tematisk om hvordan tid og sted er størrelser som endres i takt med teknologisk og vitenskapelig utvikling. Motstridende verdensbilder og dobbelhet er et underliggende tema, og utstillingene er tvilling-utstillinger som tikker av gårde i samme takt.

Mean Time, 2011 styres av en datamaskin som kontinuerlig henter ned informasjon om trafikken på internett, og hastigheten på viserne avgjøres av den globale internettaktiviteten. Når det er høy aktivitet på internett går klokken fortere, når det er lav aktivitet går den saktere. Klokken vil altså være styrt av menneskeskapt aktivitet, og ikke være definert av en “usynlig hånd” eller svingninger i krystaller eller atomer.

Klokkekassene er stasjonsur med to urskiver. Arbeidet med å synkronisere og standardisere, for ikke å si etablere en global tid er historisk sett knyttet til utviklingen av jernbanenettet ved slutten av 1800-tallet, en prosess som også er knyttet til den framskridende kapitalismen og ideer om framskritt. Slik jernbanen sto for en endret temporalitet for over hundre år siden, fra flere lokale til én global tid oppdelt i tidssoner, er internett i ferd med å endre vår opplevelse av tid - både tiden vi legger ned i arbeidet ved datamaskinene våre og ved at store menneskemengder på ulike steder er koblet sammen døgnet rundt i én ny tidssone.

Parhelia/Bilocation, 2011 er et bilde med to forsider som viser et fotografi av en dobbel sol. Over solen i fotografiet er det plassert en krystall, en dobbeltbrytende kalsitt, som polariserer lys og som dermed skaper et dobbelt bilde. Bilocation er et begrep som brukes om personer eller ting som har evnen til å være på to ulike steder samtidig. Parhelia er et meterologisk fenomen som gjør at man kan se doble eller multiple soler på himmelen. En serie med spektakulære parhelia i Roma sommeren 1629 fikk den franske filosofen René Descartes til å avbryte arbeidet sitt med metafysikk og gå over til å studere naturfenomener, noe som ledet ham til å skrive det naturfilosofiske verket ”The World”. Med dette satte han seg fore å forklare intet mindre enn alle naturens fenomener og grunnlaget for all fysikk.

I de to diagrammene Synchronicity in Psychology, 2011 og Synchronization in Technology, 2011 stilles begrepene synkronisitet og synkronisering opp mot hverandre. Synkronisering betyr å skape samtidighet, mens synkronisitet er psykoanalytikeren Carl Jungs begrep for meningsfulle tilfeldigheter, en teori om at det finnes en ikke-kausal, men meningsfull forbindelse der hendelser i den ytre virkeligheten synes å sammenfalle med allerede eksisterende indre følelser. Kommunikasjonsteknologiene er med på å endre hvordan vi opplever tid og sted, og kanskje er de også med å endre vårt forhold til hva som er tilfeldig og hva som er meningsfullt; kanskje til og med den forsterker en følelse av synkronisitet og av å være flere steder samtidig gjennom de utallige tilfeldige linkene som binder oss sammen. Diagrammene viser statistikk over hvor ofte disse begrepene har blitt brukt i to tidsskrifter for teknologi og psykologi siden 50-tallet.

Det siste arbeidet i utstillingen er en drøm Toril Johannessen hadde for en stund tilbake. Arbeidet er kun presentert som en tittel på verkslisten, og er et eksempel på hvordan Toril Johannessen forsøker å forstå verden og dens fenomener. Dette er ikke en ren intellektuell øvelse for henne, men noe som knytter sammen det magiske i kunsten med det magiske i vitenskapens søken etter å gi verden mening. Hennes verktøy for å undersøke verden rundt seg er å se på vitenskapen med kunstneriske metoder, kanskje fordi kunsten gir muligheten til mer mystiske utforskninger. I likhet med hvordan en dobbeltbrytende kalsitt tillater oss å se noe på en annen måte, tillater kunsten henne å se på vitenskapen og verden gjennom et annet sett med øynene, og kanskje få en annen forståelse av verden enn hva vitenskapen kan gi oss.


Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Vederlagsfondet og BEK - Bergen senter for elektronisk kunst.


Toril Johannessen (1978, NO) har en Master fra Kunsthøgskolen i Bergen. I 2011 deltok hun blandt annet i gruppeutstillingene Space. About a Dream på kunsthalle Wien, The End of Money på Witte de With i Rotterdam og Run, Comrade, The Old World is Behind You på Kunsthall Oslo. Hun har tidligere hatt soloutstillinger på no5 i Bergen Kunsthall, HKS, Bergen og Oslo Kunstforening. Toril Johannessen bor og jobber i Bergen.

 

 

Toril Johannessen

Nonlocality

The exhibition Nonlocality, which is actually two exhibitions, revolves around how time and place are variables that change according to technological and scientific developments. Conflicting ways of understanding the world and duality are underlying themes, and the two shows are twin exhibitions running parallel to each other.

The work Mean Time, 2011 is controlled by a computer, which continuously retrieves information about traffic on the Internet and the speed of the dials is determined by the global Internet activity. When the activity on the Internet is high, the clocks go faster, when the activity is lower, they go slower. The clocks will therefore be guided by human activity, and not be defined by an "invisible hand" or fluctuations in crystals or atoms.

The clocks are railway station clocks with two clock faces. Efforts to synchronize and standardize, not to mention establishing a global time is historically linked to the development of the railway network by the end of the 1800s, a process that is also related to the unfolding of capitalism and ideas of progress. As the railroad was responsible for an altered temporality for over a hundred years ago, from several local to one global time divided into time zones, the Internet is about to change our perception of time - both the time we use working in front of our computers and how humans in different places are connected day and night in a new time zone.

Parhelia/Bilocation, 2011 is a picture with two fronts showing a photograph of a double sun. In the photo, a crystal is placed on the sun, a double-edge calcite, which polarizes the light and thus creates a double image. Bilocation is a term used for people or things that have the ability to be in two different places simultaneously. Parhelion is a meteorological phenomenon that makes you see double or multiple suns in the sky. A series of spectacular parhelia in Rome in the summer of 1629 made the French philosopher René Descartes interrupt his work with metaphysics and go on to study natural phenomena, which led him to write the natural philosophical work "The World". With this he set out to explain nothing less than all natural phenomena and the basis for all physics.

In the two charts Synchronicity in Psychology, 2011 and Synchronization in Technology, 2011, the terms synchronicity and synchronization are set up against each other. Synchronization means creating concurrency, while synchronicity is the psychoanalyst Carl Jung's concept of meaningful coincidence, a theory that there exists a non-causal but meaningful connection between events in the outer reality that seems to coincide with already existing inner feelings. Communication technologies are changing how we experience time and place, and perhaps also changing our relationship to what is random and what is meaningful, perhaps they even amplify a sense of synchronicity and of being in several places simultaneously through the countless random links that bind us together. The graphs show statistics on how often these concepts have been used in two journals of technology and psychology since the 50th century.

The last work in the show is a dream Toril Johannessen had a while back, presented as a title on the list of works. This work exemplifies how Toril Johannessen tries to understand the world and its phenomena, it is not just an intellectual exercise for her, it is integral to her as a person. Her means to investigate the world around her is by looking at science through artistic explorations, maybe because art allows more mystical investigations. Like the double-edge calcite allows us to see something in a different way, art allows her to look at science and the world through a different set of eyes, and maybe get another understanding of the world than what science can give us.

The show is supported by Norwegian Art Council, Vederlagsfondet and BEK - Bergen Center for Electronic Art.


Toril Johannessen (1978, NO) has an MA from the Art Academy in Bergen. Recent group exhibitions include: Space. About a Dream at Kunsthalle Wien, The End of Money at Witte de With in Rotterdam, Run, Comrade, The Old World is Behind You, Kunsthall Oslo, all in 2011 and BGO1 at the Bergen Art Museum in 2010. She has prevously had solo exhibitions at No5 in Bergen Kunsthall in 2010, Oslo Fine Art Society and Hordaland Art Centre in 2009. Toril Johannessen lives and works in Bergen.

Toril Johannessen
Parhelia/Bilocation
, 2011
C-prints 
160x 112 cm
Ed: 2

 

Toril Johannessen
Mean Time, 2011
Reprogrammed clock.
65x53x65 cm
Ed: 2

 

Toril Johannessen
Synchronicity in Psychology, Synchronization in Technology, 2011
Digital prints.
27x37 cm x 2
Ed: 2

Toril Johannessen
One night not long ago, I dreamt I was explained the main difference between classical physics and quantum physics. It became perfectly clear to me that where classical physics is deterministic and assumes that the world is constant, ruled by the same laws on all levels, quantum physics looks at statistical, normative movements. In quantum physics there is not one standard way for an object to behave. The state of the phenomenon one wants to observe, take light as an example, can only be determined in the instance it is being observed: Light can be both wave and particle simultaneously. I
recognized that in order to explain a single phenomenon, one needs two mutually exclusive theories, 2011
Dream
116 words
Ed: 2