• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 2. March - 25. March >

Juan-Pedro Fabra Guemberena - Nessun Dorma


Scroll for english

Til sin andre solo-utstilling på LAUTOM contemporary viser Juan-Pedro Fabra Guemberena nye verk bestående av skulptur og collager av maleri, tegning og video. Konflikter og motsigelser er tilbakevendende temaer hos Fabra Guemberena . Han graver dypt inn i de mørkeste sidene av den menneskelige psyke, kobler den sammen med en sublime estetikk, og Fabra Guemberena klarer også å kombinere det med humor.

Appropriert materiale av ulike konstuerte situasjoner, psykologisk ladet med vold, sex eller terror på flyreiser, hentet fra et bredt utvalg av filmer, reklamer, hjemmevideoer, pornofilmer osv., er råmaterialet som brukes til videocollagen Noventa y tres, 2012. Klipp fra visuelt estetisk produserte Hollywoodfilmer og såkalte "Drama-dokumentarer" som fabulerer rundt hva som skjedde på United Airlines flight 93 like før det styrtet i Shanksville, Pennsylvania den 11 september er blant de mer fremtredende temaene i den ikke-lineære og multi-crescendi filmen. De tallrike kryssreferansene rører ved temaer som politikk, religion, radikalisme, fantasi og fiksjon, og hvordan vi tar glede i å bli forført til å tro på noe som "sannheten".

Til denne utstillingen har Fabra Guemberena produsert to nye verk i Campaign Banner-serien: no II og III. Tekstene på bannerne er hentet fra flere forskjellige kilder, inkludert en opplæringsbok for soldater, Walt Whitmans poesi, eller fra uttrykk blant Confederation-entusiaster. Ved å fjerne dem fra sin opprinnelige sammenheng og sette dem inn i en ny kontekst, blir betydningen av setningene eller slagordene helt forandret. Skulpturen |||| ||, 2012 er også del av en serie av romlige, arkitektoniske strukturer, og etterligner konstruksjoner som både historisk og i dag brukes som galger.

Teknikken som brukes til tegnecollagen Hustler Holiday 2008, 2012 kan beskrives som en "scuroscuro", mørke på mørke, i motsetning til den velkjente teknikken "Chiaroscuro". Hustler Holiday 2008 forsøker å avbilde den visuelle gleden man får fra en hel utgave av ett pornografisk magasin, side for side, men på samme tid også kamuflere det ved bruk av lag på lag med blekk.


Kunstneren ønsker å takke Klas Eriksson og Konstnärsnämnden, Sverige.


Juan-Pedro Fabra Guemberena (1971) er født i Montevideo, Uruguay, men bor og arbeider i Berlin, Tyskland. Han ble uteksaminert fra Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i 2002.Juan-Pedro Fabra Guemberena

Nessun Dorma

For his second solo-show at LAUTOM Contemporary, Juan-Pedro Fabra Guemberena presents new works consisting of sculpture and collages of painting, drawing and video. Conflicts and contradictions are recurrent themes in Fabra Guemberena's work. Digging deep into the darkest side of the human psyche and pairing it with the most sublime beauty of aesthetics, Fabra Guemberena also manages to mix in a sense of humour.

Appropriated material of different enactments of situations, psychologically charged by violence, sex or terror on flights, collected from a wide variety of films; commercials, home-videos, porn-flicks etc., are the raw-material used for the video-collage Noventa y tres, 2012. Clips from high-end and super aesthetically chiselled Hollywood motion pictures and so called “drama-documentaries” fictionalizing on what might have happened within the United Airlines flight 93 just before it crashed in Shanksville, Pennsylvania on 9/11 are among the more prominent themes in the non-linear and multi-crescendi film. The numerous cross-references touch on thematics of politics, religion, radicalism, fantasy and fiction and how we take delight in being seduced into believing in something as “the truth”.

For this exhibition Fabra Guemberena produced two new works in the Campaign Banner-series: no II and III. The texts on the banners are taken from many different sources including a training book for soldiers, Walt Whitman's poetry, or from expressions among Confederation enthusiasts. Taken from their original context and put into a new reality, the meaning of the sentences or slogans are completely changed. The sculpture, |||| ||, 2012 is also part of a series of spatial, architectural structures, which emulates structures used both historically and today as gallows.

The technique used for the collage-drawing Hustler Holiday 2008, 2012 might be described as a “scuroscuro”, dark on dark, in contrast to the well known technique of “chiaroscuro”. Hustler Holiday 2008 undertakes a visualization of the complete visual pleasure one gets from one issue of a whole pornographic magazine, page by page, whilst at the same time also camouflaging it by the use of excessive ink in layers.


With gratitude to Klas Eriksson and Konstnärsnämnden, Sweden.


Juan-Pedro Fabra Guemberena (1971) is born in Montevideo, Uruguay, but lives and works in Berlin, Germany. He graduated from the Royal Academy of Art in Stockholm in 2002.


Juan-Pedro Fabra Guemberena
Hustler Holiday 2008, 2012
Graffiti ink on magazine paper
apx 300 x 340 cm

 

Juan-Pedro Fabra Guemberena
Campaign Banner II, 2012
Acrylics, glue, paper on canvas
245 x 214 cm