• collettsgate 6 - map
  • 0169 oslo - norway
  • telephone +47 22 59 84 84
  • mobile +47 90 08 16 85
  • email mail@lautom.no
< 12. April - 6. May >

Marit Følstad - Something in the Way


Scroll for english and images


Til sin første separatutstilling på LAUTOM, har Marit Følstad laget en ny videoinstallasjon med tittelen Something in the Way. Tittelen er hentet fra den tilsynelatende siste sangen på albumet Nevermind fra 1991 av Nirvana. Men sangen Endless, Nameless var ment å være siste spor etter Something in the Way, men den ble ved en feiltagelse utelatt på den første utgivelsen av albumet. Da bandet oppdaget at sporet manglet, ringte Kurt Cobain studioteknikeren, Howie Weinberg, og ba ham rette opp feilen. Weinberg fulgte opp, men la samtidig til omtrent ti minutters stillhet mellom slutten av Something in the Way og Endless, Nameless, og skapte dermed ett av rockehistorien mest kjente spøkelsesspor.

Med et bredt spekter av referanser, fra rockehistorien til barokt portrettmaleri, skaper Følstad utstillinger som ønsker å forføre alle våre sanser. Med lys, lyd og video skaper hun atmosfæriske installasjoner. Hennes arbeider er abstraksjoner av små detaljer som fanger hennes oppmerksomhet på gaten, hjemme eller i atelieret; en graffititagg på en vegg, formene håret lager i et video-stillbilde, bølgeformen som visualiserer digital lyd. Skjønt, opprinnelsen til disse formene er ikke veldig viktig, de er det skjulte bakteppet, det er transformasjonene i seg selv, hva de blir til og hvilke nye assosiasjoner som skapes hos betrakteren som gir hennes verk sin "raison d'être".

Marit Følstad lager individuelle kunstverk som er installert stedsspesifikt for å danne en total installasjon. Hun behandler utstillingsrommet like bevisst som hun behandler tidslinjen i sine videoer. Med bruk av høyhastighets fotografering og slow motion, skaper hun hypervirkelige bevegelser der hver minste detalj blir fremhevet. Den franske filosofen Jean Baudrillard utformet i sin tid begrepet 'hypervirkelighet' for å forklare virtuelle virkeligheter som simulerer ”noe som aldri egentlig har eksistert". Videoen Something in the Way er presentert som et triptyk av en enkel bevegelse, som et portrettmaleri som langsomt beveger seg, der subjektet, henne selv, og den enkle bevegelsen av et hode som vender seg om, blir til en majestetisk og meditativ hendelse. Og når ansiktet i videoen sakte snur seg mot oss, for så å se oss inn i øynene, skifter fokuset fra 'jeget' i videoen til betrakterens 'jeg' i gallerirommet. Man får en følelse av å være i en virtuell verden når man står foran hennes verk, tid og rom opphører, og det blir uklart hvem som ser på hvem.

Til denne utstillingen har Følstad samarbeidet med musikeren og komponisten Svarte Greiner (Erik K. Skodvin). Hans musikalske bidrag skaper en mulighet til å gå dypere inn i de formelle og visuelle aspektene ved verkene. Lydsporet danner en strukturell ramme for opplevelsen av tid i utstillingen.


Marit Følstad (1969) er født i Tromsø, men bor og arbeider i Oslo. Hun holder en BA fra Glasgow School of Art i Skottland og en Master fra School of the Art Institute of Chicago i USA. Hun er for tiden også aktuell med soloutstillingen No Strange Delight på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og senere i år blir hun å se på utstillingen Begjær på Bergen Kunstmuseum


Marit Følstad ønsker å takke Lars Christian Reinsborg, Hans Terje Flatlandsmo og Mike Harradine.


Neste utstilling i galleriet, gruppeutstillingen Untitled Landscapes, 2012 åpner 11. mai.


Photo: Vegard Kleven


Marit Følstad

Something in the Way


For her first solo show at LAUTOM, Marit Følstad has created a new video installation with the title Something in the Way. The title is taken from the seemingly last song on the album Nevermind from 1991 by Nirvana. However, the track called Endless, Nameless was intended to appear at the end of Something in the Way, but it was accidentally left off initial pressings of the album. When the band discovered the song's omission, Kurt Cobain called the music-mastering engineer, Howie Weinberg, and demanded he rectify the mistake. Weinberg complied and added about ten minutes of silence between the end of Something in the Way and the start of Endless, Nameless on future pressings of the album, thus creating one of the more famous ghost tracks in rock history.

With a broad spectre of references, from rock history to baroque portrait painting, Følstad creates exhibitions that aspire to seduce all our senses. With light, sound and video she creates atmospheric installations. Her works are abstractions of small details that catch her interest, on the street, at home or in her studio. A graffiti tag on a wall, the shapes her hair makes in a video still, the waveform visualising digital sound, but the origin of these shapes are not really important, they are hidden backdrops, it is the transformations themselves, what they become, and what new associations created by the viewer that gives her works their 'raison d'être'.

Marit Følstad makes individual art works that are installed site-specifically to form a total installation. She treats the exhibition site in the same manner as she processes the timeline in her videos. With the use of high-speed photography and slow motion, she creates hyperreal movements where every minute detail becomes highlighted. The French philosopher Jean Baudrillard developed in his time the term 'hyper reality' to explain the virtual reality that simulates "something that never really existed". The video Something in the Way is presented as a triptych of a simple movement, like slowly moving portrait paintings, where the subject, herself, and the simple turn of the head is transformed into a majestic and meditative event. And as the head in the video slowly turns to face us, looking us in the eye, the focus is shifted from the 'I' in the video, to the spectator’s subjective body within the gallery room. The feeling of being in a virtual world can be felt in her installations, time and space seems to dissolve, and it becomes unclear who is looking at who.

For this exhibition Følstad collaborated with musician and composer Svarte Greiner (Erik K. Skodvin). His musical contributions create an opportunity to go deeper into the formal and visual aspects of the works. The soundtrack forms the structural framework for the experience of time in the exhibition.

 


Marit Følstad (1969) is born in Tromsø, Norway, and lives and works in Oslo. She holds a BA from Glasgow School of Art in Scotland and a Master from School of the Art Institute of Chicago in the USA. Her solo show No Strange Delight is currently on display at the The Art Museum of Northern Norway in Tromsø, and later this year she will participate in the group show Desire at Bergen Art Museum in Bergen, Norway


Marit Følstad wishes to thank Lars Christian Reinsborg, Hans Terje Flatlandsmo and Mike Harradine.

 

Marit Følstad
Something in the Way, 2012
3-Channel HD video
Duration: 05:20/05:47/05:25 min
Ed: 5 +1
Soundtrack: Svarte Greiner 19:27 min

Photo: Vegard Kleven

 

Marit Følstad
Moonage Daydream, 2012
Vinyl on wall
120 x 128.5 cm
Ed: 10

Photo: Vegard Kleven

 

Marit Følstad
Endless, Nameless, (no 1-9), 2012
Neon sculpture
Variable Dimensions
Ed: 10

Photo: Vegard Kleven

 

Marit Følstad
Transmission # 0.5/-0.3/153.0, 2012
Transmission # 0.2/-0.1/100.0, 2012
Transmission # 0.5/-0.3/40.0, 2012
Digital prints
50 x 35 cm each
Uniques

Photo: Vegard Kleven

 

Marit Følstad
Transmission # 0.01/0.0/170.0, 2012
Digital prints
70 x 54 cm
Ed: 5 + 1

Photo: Vegard Kleven